Ballerup Ny Skole

Den sunde skole i skoven

Familiegrupper

Beskrivelse

En familiegruppe består af ca. 20 elever og er sat sammen af elever fra alle skolens klassetrin. Der er knyttet 2 lærere til hver familiegruppe.

0. – 6. klasse spiser eleverne deres frokost og laver deres pligter i deres familiegrupper.

7. - 9. klasse spiser og laver pligter sammen i Overbygningen.

Familiegrupperne mødes ugentligt og laver fælles aktiviteter herunder et fælles husmøde en gang om måneden.

Hele skolen spiser sammen i forbindelse med husmøderne.

Formål

At give eleverne demokratisk dannelse, erkendelse af gensidig afhængighed samt at skabe integration på tværs af alder. Dette sker i et dagligt praksisfællesskab omkring frokost og pligter.

At forbygge mobning gennem fælles kendskab på tværs af årgangene.

Mål

 

At styrke den demokratiske dannelse ved inddragelse af eleverne i fordeling af dagligdagens opgaver, samt ved at eleverne bliver medansvarlige for planlægning og afholdelse af husmøder. Det sker med fokus på respekt, ansvarlighed, dialog og handlekraft, hvor eleverne skal bidrage ud fra kendskab til og tolerance for hinandens forudsætninger.

At skabe selvstændige og selvhjulpne elever, der gennem den daglige praksis lærer at samarbejde om løsning af opgaver.

At eleverne danner relationer på tværs af alderstrin.

 

Placering i skoleåret

Hele skoleåret.

 

Omfang

Familiegrupperne mødes dagligt i frokosten og efterfølgende ved udførelse af pligter.

Der arrangeres løbende sociale arrangementer for at styrke sammenholdet i familiegrupperne.

På lejrskolen er familiegrupperne basis for måltider og pligter.

Familiegrupperne forestår på skift husmøder.

 

Lærerbemanding

Der er 2 lærere tilknyttet hver familiegruppe

 

Planlægning / organisering

 

Familiegrupperne dannes ved starten af skoleåret og træder i kraft umiddelbart derefter.

 

Elevinddragelse

Grupperne dannes af lærerne i samarbejde med elever fra Overbygningen og Storrummet (mellemtrinnet).

 

Dokumentation

 

Familiegrupperne offentliggøres først til eleverne og derefter lægges de på intranettet.

 

Evaluering

De enkelte familiegruppelærere er ansvarlige for den løbende evaluering af samarbejde og trivsel i gruppen.